Sở hữu trí tuệ

Dch vụ sở hu trí tu, chuyn giao công ngh, li xăng, và nhượng quyn thương mi (franchise).

  • Tra cứu khả năng đăng ký và hỗ trợ các thủ tục đăng kýnhãn hiệu tại Việt Nam, và các nước khác trên thế giới (thông qua hệ thống Madrid và/ hoặc đăng ký trực tiếp).
  • Tra cứu khả năng đăng ký và hỗ trợ các thủ tục đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, và các nước khác trên thế giới.
  • Chuyển nhượng, gia hạn văn bẳng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.
  • Khiếu nại các quyết định của Cục SHTT, yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bẳng bảo hộ…
  • Theo dõi phát hiện vi phạm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.
  • Thực hiện các biện pháp thực thi quyền sởhữu trí tuệ (ngăn chặn tại biên giới, xử lý vi phạm….)
  • Rà soát, đánh giá các hợp đồng, thoả thuận và văn bản về chuyển giao công nghệ, li xăng và nhượng quyền thương mại.
  • Soạn thảo và tham gia đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại.
  • Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký và/hoặc phê chuẩn của cơquan nhà nước có thẩm quyền (đăng ký hợp đồng li xăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ, đăng ký hoạt động nhượng quyền…).
  • Môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ.
Rate this post