Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ doanh nghiệp tại Công ty Luật TNHH Inteco: Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp như: thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, giải thế, phá sản, chia, tách, hợp nhất……
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, giải thế, phá sản, chia, tách, hợp nhất……, cụ thể:
• Thành lập mới doanh nghiệp (Công ty cổ phần, công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân ….)
• Thay đổi đăng ký kinh doanh có thay đổi dấu
• Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, không bao gồm thay đổi người đại diện theo pháp luật
• Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bao gồm thay đổi người đại diện theo pháp luật
• Thay đổi đăng ký kinh doanh không thay đổi dấu
• Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc
• Thành lập địa điểm kinh doanh, thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh
• Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
• Thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện”
• Giải thể doanh nghiệp
• Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
• Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.
• Soạn hồ sơ lưu nội bộ: chuyển nhượng cổ phần lưu nội bộ, họp bầu thành viên HQT, HĐTV, Chủ tịch HĐTV….

Rà soát, đánh giá, soạn thảo các văn bản/ văn kiện nội bộ doanh nghiệp như: điều lệ, quy chế hoạt động, quy chế tài chính, quy chế của các phòng/ ban như Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và các dịch vụ doanh nghệp khác.

Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề về tăng vốn, giảm vốn, chuyển nhượng vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, chuyển đổi mô hình hoạt động, cơ cấu lại nhân sự, cơ cấu bộmáy lãnh đạo và cơ chế quản lý……

Công ty Luật TNHH Inteco

5/5 - (1 bình chọn)