Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên là dịch vụ tư vấn pháp luật có tính chất định kì, thường xuyên liên tục mà các Luật sư trực tiếp phục vụ doanh nghiệp để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Các dịch vụ không tính phí:

  • Trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng, Inteco sẽ cung cấp (bằng email) cho Khách hàng các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước Việt Nam ban hành.
  • Để tránh hiểu nhầm, Inteco sẽ có nghĩa vụ cung cấp các văn bản do các cơ quan Trung ương ban hành. Trong giới hạn mà Inteco có khả năng, nhưng không phải là nghĩa vụ ràng buộc, Inteco sẽ cung cấp cho Khách hàng các văn bản do các địa phương ban hành. Các văn bản do Inteco cung cấp là các văn bản không thuộc diện bí mật, không tiết lộ và/ hoặc công bố ra ngoài bởi cơ quan ban hành.
  • Trong giới hạn và dung lượng thời gian có thể và theo yêu cầu của Khách hàng, Inteco sẽ cung cấp cho Khách hàng các giải thích và phân tích liên quan đến các khía cạnh pháp lý của các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành theo yêu cầu của Khách hàng.

Các dịch vụ có tính phí:

  • Cung cấp ý kiến tư vấn và giải pháp/ đề xuất về các vấn đề của các lĩnh vực khác nhau như xây dựng; đất đai và các vấn đề liên quan; kinh doanh bất động sản, mua bán nhà ở và căn hộ; hạ tầng; quản trị doanh nghiệp; quản trị và tuân thủ nội bộ doanh nghiệp, đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; thuế; lao động; nhập khẩu và xuất khẩu; kế toán; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; giải quyết tranh chấp; v.v… theo luật pháp, chính sách và thực tiễn tại Việt Nam.
  • Thực hiện bất kỳ nghiên cứu, điều tra, khảo sát và phân tích về khía cạnh pháp lý về bất kỳ vấn đề nào theo yêu cầu của Khách hàng.
  • Soạn thảo hợp đồng, thoả thuận và các tài liệu giao dịch và/hoặc rà soát và thực hiện những sửa đổi bổ sung cần thiết để đảm bảo rằng các hợp đồng, thoả thuận và các tài liệu giao dịch được soạn thảo/cung cấp/ góp ý bởi Inteco tuân thủ pháp luật Việt Nam và bảo vệ lợi ích tối đa cho Khách hàng.
  • Đại diện hoặc cùng với Khách hàng thảo luận, thương lượng và/hoặc họp với các cơ quan nhà nước (cấp trung ương và địa phương) của Việt Nam, các pháp nhân và/hoặc cá nhân khác với tư cách là luật sư, người đại diện uỷ quyền để thực hiện các hành động của Khách hàng.
  • Cung cấp các dịch vụ dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại cho các tài liệu cụ thể của Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng, và
  • Hỗ trợ Khách hàng các vấn đề tư vấn pháp lý theo yêu cầu của Khách hàng.
Rate this post