Danh mục Văn bản QPPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

TỔNG HỢP MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Cập nhật đến ngày 20 tháng 7 năm 2023)

Nghị định, Thông tư hướng dẫn chung

 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Quy định về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường

 • Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Thông tư 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định (Có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023, bãi bỏ Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2017)
 • Thông tư 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Quy định về quản lý chất thải và phế liệu

 • Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
 • Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
 • Văn bản hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải số 13/VBHN-BXD (Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 80/2014/NĐ-CP
 • Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải
 • Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
 • Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
 • Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn về việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác
 • Quyết định 13/2023/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (Thay thế 28/2020/QĐ-TTg)
 • Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
 • Thông tư 76/2017/TT-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
 • Thông tư 01/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện
 • Quyết định 985a/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến 2020, tầm nhìn đến 2025

Quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện
 • Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 • Nghị định 27/2023/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (Thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP)
 • Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
 • Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
 • Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương
 • Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
 • Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
 • Thông tư 14/2009/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông

Quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường

 1. Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về nước thải
 1. Bộ quy chuẩn Việt Nam về không khí, khí thải và tiếng ồn
 • QCVN 05:2013/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
 • QCVN 06:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
 • QCVN 19:2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
 • QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
 • QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
 • QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
 • QCVN 51:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.
 • QCVN 26:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung
 • QCVN 02:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

III. Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại

 • QCVN 15:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
 • QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
 • QCVN 41:2011/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
 • QCVN 02:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế
 • QCVN 30:2012/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp
 • QCVN 50:2013/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước
 • Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
 1. Bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước
 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
 • QCVN 31:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 
 • QCVN 32:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 
 • QCVN 33:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 • QCVN 65:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 • QCVN 66:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 • QCVN 67:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Chính sách hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường

 • Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
 • Thông tư 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự trong lĩnh vực môi trường

 • Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
 • Bộ Luật hình 2015 (Sửa đổi 2017),  – Tội phạm môi trường
 • Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
 • Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
 • Thông tư 40/2015/TT-BCA về quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường
 • Nghị định 105/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
 • Quyết định 01/2022/QĐ-TTg về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
 • Thông tư 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia (Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016, sửa đổi bởi Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT)

Một số quy định liên quan khác

 • Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Thông tư 03/2022/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Thông tư 136/2017/TT-BTC về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
 • Nghị định 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
 • Thông tư 05/2021/TT-BTNMT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện
 • Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD (Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, sửa đổi bổ sung bởi nghị định 98/2019/NĐ-CP).

Danh mục trên đây do các Luật sư của chúng tôi sắp xếp, phân loại. Tuy nhiên, có thể chưa đầy đủ, nên quý khách hàng có thể thông báo để chúng tôi cập nhật, bổ sung. Mọi thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại 0968 183 786

Rate this post