Thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2020!

Đăng ký doanh nghiệp năm 2020 có một số điểm khác so với thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014. Chúng tôi xin liệt kê một số nội dung sau đây để doanh nghiệp tiện tham khảo.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2020 liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp mới đã được chúng tôi trình bày trong một bài viết gần đây. Nếu bạn có dự định thành lập doanh nghiệp mới, vui lòng tham khảo bài viết Thành lập doanh nghiệp năm 2020 trên website này của chúng tôi.

Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu đề cập đến các vấn đề về thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Thứ nhất: Một trong số những vấn đề nổi bất khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2020 là việc rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021.

Theo quy định tại Điều 200, Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời hạn tạm ngừng cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.

Tuy nhiên, khi bạn thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2020 để thông báo tạm ngừng hoạt động thì thời hạn chỉ còn là 03 ngày. Cụ thể, Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Thứ hai: So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 yêu cầu hồ sơ đăng ký công ty TNHH (Điều 21), công ty CP (Điều 22) phải có bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật, tương tự như thành viên công ty TNHH và cổ đông sáng lập công ty CP.

Thứ hai: Quy định mới trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2020 là vấn việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, thì doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Theo Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty CP hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(i) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện gồm: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định; Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

(ii) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

(iii) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

(iv) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Thứ ba, quy định mới trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2020 về vấn đề Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây: Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định này.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021, Doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được giảm bớt một thủ tục hành chính không cần thiết.

Doanh nghiệp quan tâm tới các thủ tục đăng ký doanh nghiệp 2020 có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể các vấn đề như: