Hotline: (+84) 024.73058268/ (+84) 0968183786
hanoi@intecovietnam.vn

Dịch vụ bổ trợ khác

Dịch vụ bổ trợ khác

Các lĩnh vc và dch vkhác

Dịch thuật các loại văn bản pháp lý, tài liệu cần thiết cho hoạt động đầu tư và kinh doanh như các hợp đồng thuê, hợp đồng thương mại, kinh tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ từTiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại và xác nhận tính chính xác của bản dịch.

Đại diện đàm phán hợp đồng, làm việc với cơ quan Nhà nước, tổ chức/ cá nhân khác.

Kê khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý.

Các dịch vụpháp lý khác theo yêu cầu.