Hotline: (+84) 024.73058268/ (+84) 0904 777 169
hanoi@intecovietnam.vn

Bài viết tham khảo

quản lý công chức

Nhiều về cán bộ, công chức sắp hết hiệu lực

Quản lý công chức theo quy định tại Nghị định sau đây sẽ được thay thế bởi các Nghị định mới. Mời bạn theo dõi các nội dung thay đổi trong bài viết sau đây.


Bộ Nội Vụ ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV về kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo đó, hàng loạt các Nghị định sau đây sẽ được thay thế bởi các Nghị định mới:

–  Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

–  Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

–  Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

–  Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

–  Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

–  Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

–  Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;…


Biên tập bởi Luật sư Inteco

Leave a Reply